Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN THE GOLDEN HOUSE WEBSHOP

 

 1. Identificatie

De e-commerce site www.thegoldenhouse.shop (de “Website”) is de Website waarop

BV Deluxe Concepts, met zetel te 8500 Kortrijk, Vaartstraat 55 (België), en met ondernemingsnummer 0607.825.259, hierna verder aangeduid als ‘The Golden House’, aan internetgebruikers kleding en accessoires online aanbiedt en verkoopt.

 

Naar een internetgebruiker die de Website bezoekt, wordt hierna verwezen als de ‘Klant’.

 

Tel: +32 47678 17 46

E-mail: [email protected]

Website: www.thegoldenhouse.shop

 

 1. Algemeen

 

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de Website van The Golden House en zijn tevens van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door de Klant. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van The Golden House moet de Klant deze algemene verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor de Klant instemt met de toepasselijkheid ervan, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

 

Om een bestelling te plaatsen, moet de Klant meerderjarig zijn. In het geval de Klant minderjarig is, dient de bestelling te gebeuren door de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger.

 

De verkoop van artikelen via de Website is alleen bedoeld voor privégebruik en exclusief voorbehouden aan klanten-consumenten, dit wil zeggen elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.  De Website mag in geen geval worden gebruikt door professionele klanten.

De artikelen worden uitsluitend te koop aangeboden voor aankoop in normale hoeveelheden die de gemiddelde klant bestelt.

 1. Prijzen


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW, en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, tenzij anders vermeld. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

De vermelde aankoopprijzen zijn exclusief verzendkosten, die afzonderlijk in rekening worden gebracht bovenop de aankoopprijs aan de tarieven zoals vermeld op de Website.

 

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de Website van The Golden House zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze bestelling de prijs die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling, behoudens kennelijke vergissingen of fouten in de prijszetting.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

 1. Aanbod - Producten

 

De artikelen die te koop worden aangeboden op de Website zijn diegene die op de Website worden weergegeven op het moment dat de Klant deze bezoekt en waarvan wordt aangegeven dat ze verkocht worden door The Golden House.

 

Alle artikelen die te koop worden aangeboden op de Website worden te goeder trouw, zorgvuldig en zo nauwkeurig mogelijk beschreven..   

De foto’s op de Website bij de artikelen zijn zo betrouwbaar mogelijk, maar er is geen garantie dat de artikelen perfect identiek zijn aan de foto’s.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden The Golden House niet. The Golden House is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. The Golden House is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten, noch in geval van foutjes of verschillen in de beschrijvingen en foto’s van de Producten, inclusief variaties in kleur en maat.

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, wordt de Klant verzocht om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via e-mail op [email protected] of per post op het adres Vaartstraat 55, 8500 Kortrijk (België).

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door The Golden House. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

 1. Online aankopen - bestellingen

 

De Klant kan de artikelen aankopen zoals aangeboden op de Website en dient de daar beschreven stappen te doorlopen, zoals het aanduiden van de gewenste artikelen en de gewenste hoeveelheid, het doorlopen van de betaalprocedure en het invullen van de persoonlijke gegevens nodig voor onder meer ontvangst van het aankoopbewijs en de levering van de artikelen. Elke stap in het verkoopproces wordt op de Website uitgelegd. De Klant beschikt over de mogelijkheid zijn bestelling na te kijken en te corrigeren alvorens tot betaling over te gaan. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

 

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Na betaling ontvangt de Klant een bevestigingsemail van The Golden House en pas dan is de koop gesloten.

 

De Klant zal tijdens het aankoopproces de mogelijkheid hebben kennis te nemen van deze algemene voorwaarden en van de privacyverklaring. De aankoop van goederen houdt aanvaarding in van deze algemene voorwaarden en van de privacyverklaring.


Aan de Klant wordt steeds een aankoopbewijs per e-mail toegestuurd met een samenvatting van de belangrijkste gegevens van de aankoop. De Klant dient zelf in te staan voor de bewaring van deze e-mail. Indien de Klant geen aankoopbevestiging ontvangt, kan hij The Golden House contacteren via e-mail op [email protected].

 

The Golden House is enkel actief op het grondgebied van België. Een bestelling kan enkel worden aanvaard indien het leveringsadres in België gelegen is.

 

 1. Levering en overdracht van risico

 

Alle artikelen worden geleverd op het door de Klant opgegeven adres in België. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven e-mailadres en postadres.

 

De overeengekomen leveringstermijn, die pas ingaat na ontvangst van betaling, zijn indicatief en verbinden The Golden House niet strikt. Eventuele laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk en uitsluitend aan The Golden House te wijten, kan dan ook geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding.

 

Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de vooropgestelde leveringstermijn redelijk verlengd wordt.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment waarop hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de artikelen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de artikelen te vervoeren en deze keuze niet door The Golden House was geboden.

 

 1. Betaling

 

De artikelen kunnen enkel betaald worden door middel van de online betaalmethoden die op de Website zijn vermeld. De Klant dient zelf in te staan voor de kosten die zijn financiële instelling aanrekent voor het overmaken van het bedrag van de aankoop aan The Golden House.

 

Na betaling zal de Klant een factuur ontvangen per e-mail.


The Golden House behoudt zich te allen tijde het recht voor om te weigeren een bestelling uit te voeren van een Klant waarmee zij een geschil heeft of heeft gehad of die geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald voor een vorige bestelling.

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van The Golden House.

 

 1. Herroepingsrecht

 

De Klant beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50 § 2 WER en artikel VI.51 WER zijn vermeld. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant The Golden House binnen de voormelde termijn via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen en onverwijld het nodige doen om de artikelen onbeschadigd en ongebruikt terug te sturen. De directe kosten van het terugzenden van de artikelen zijn voor rekening van de Klant.

Enkel ongebruikte en onbeschadigde artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal The Golden House alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de initiële standaard leveringskosten (behalve extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door The Golden House geboden goedkoopste standaardlevering), aan de Klant terugbetalen binnen 14 kalenderdagen nadat The Golden House op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. The Golden House kan wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt.

The Golden House betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal aan de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Retourzendingen moeten naar het onderstaande adres worden verzonden:

BV Deluxe Concepts – The Golden House

Vaartstraat 55

8500 Kortrijk

België

 

 

 1. Garantie

 

Voor zover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming op straffe van verval, aangetekend of per e-mail, en gemotiveerd aan het adres van The Golden House gebeuren binnen 7 werkdagen na levering en in elk geval vóór ingebruikname van de artikelen.

 

De wettelijke garantie is van toepassing op de goederen die de Klant bij The Golden House koopt. 

 

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt The Golden House zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

 

The Golden House is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk of verkeerd gebruik of foutieve behandeling van de goederen door de Klant.

 

 1. Aansprakelijkheid voor gebruik van de Website

 

The Golden House heeft het recht om op ieder ogenblik haar Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

 

The Golden House kan niet aansprakelijk worden voor enige hinder of schade aan de Klant door het direct of indirect gebruik van haar Website, door enige panne van het internetsysteem, het binnendringen van outsiders (hacking) of van een computervirus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie.

 

The Golden House kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-levering van bestellingen omdat de artikelen niet op voorraad zijn of om redenen buiten haar controle, inclusief omstandigheden van overmacht waaronder verstoring of onderbreking van transport-, post- of communicatiediensten, in geval van overstroming of brand, ongevallen of schade die inherent is aan het gebruik van het netwerk.

 

 1. Intellectuele eigendom

 

Alle elementen van de Website van The Golden House zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn de exclusieve eigendom van The Golden House.

 

 1. Bescherming van privacy

 

Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant kennis te hebben genomen van het Privacybeleid van The Golden House.  Het Privacybeleid van de The Golden House bevat de nodige informatie over hoe en waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. 

 

 1. Overige bepalingen


Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. De Partijen zullen in dat geval in onderling overleg de ongeldige, onwettige of nietige bepaling vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling overeenstemt.


Het nalaten op gelijk welk moment door The Golden House om één van de in deze algemene voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Het Belgische recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en alle vorderingen en geschillen die daaruit voortvloeien.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd, behoudens indien een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.